Over dit project

Diplomatieke Getuigenissen is een oral history-project over de geschiedenis van de Nederlandse diplomatie. Gedurende het project zijn ca. 40 oud-diplomaten en beleidsmedewerkers geïnterviewd over hun betrokkenheid bij de totstandkoming en uitvoering van het buitenlands beleid van Nederland, van veiligheidsbeleid en Europese integratie tot ontwikkelingssamenwerking en conflictbemiddeling. In totaal zijn bijna 100 interviews afgenomen. Deze oral histories worden hier gepresenteerd als een bronnencollectie voor wetenschappelijk en historisch onderzoek.

De interviews betreffen de ervaringen, herinneringen en reflecties van Nederlandse diplomaten. Ze schetsen historische ontwikkelingen waar Nederland direct of zijdelings bij betrokken was. De persoonlijke getuigenissen bieden tevens een beeld van wat er achter officiële documenten verborgen bleef. Om de collectie inzichtelijk en toegankelijk te maken werd, met gebruikmaking van transcriptie- en zoektechnologieën, een op meerdere niveaus doorzoekbare website ontwikkeld. De hier verzamelde interviews en teksten zijn bedoeld als bron voor onderzoekers, studenten en geïnteresseerden om dieper inzicht te krijgen in diplomatieke praktijken, strategieën en uitdagingen.

Onderzoeksmethode
De interviews zijn opgenomen met beeld en geluid, en woordelijk uitgewerkt als tekst. Met gebruik van spraakherkenningstechnologie zijn deze teksten vervolgens gekoppeld aan de video-opname, waardoor de video’s dynamisch op tekst te doorzoeken zijn. Daarnaast zijn de interviews geïndexeerd op onderwerp.

Om te komen tot een representatief beeld van het functioneren van de Nederlandse diplomatie is in de gesprekken gestreefd naar een spreiding van onderwerpen en expertises. Om de gesprekken zo goed mogelijk te laten verlopen en de informatiewaarde te bevorderen zijn deze voorbereid door middel van archiefonderzoek. De gesprekken volgen grosso modo de loopbaan van de geïnterviewde. De meeste interviews zijn in meerdere sessies opgenomen. Geïnterviewden zijn na afloop van de gesprekken in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het interview, en hebben toestemming geven voor publicatie. Wanneer geïnterviewden verzocht hebben om bepaalde passages niet mee te nemen in de gepubliceerde versie zijn die verzoeken gehonoreerd. In enkele gevallen zijn interviews geredigeerd conform de bepalingen van de geldende privacywetgeving (ter bescherming van persoonsgegevens), of ter bescherming van gerubriceerde informatie. Wanneer redactie op deze gronden heeft plaatsgevonden wordt dit bij het interview vermeld.

De feitelijke werkzaamheden voor het project zijn uitgevoerd tussen oktober 2021 en oktober 2023. De interviews zijn opgenomen in de periode januari 2022 tot juli 2023.